Ochrana Vašich osobných údajov

Je pre nás veľmi dôležité, aby osobné údaje nášho klienta boli vždy v bezpečí. Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavili tak , aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou, (1), pričom v tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. V prípade , ak by ste mali akékoľvek otázky, prosím, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

(7)A to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov),(ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 1. Kde nás môžete kontaktovať.

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov (uvedených nižšie v čl. VII.), si Vám dovoľujeme poskytnúť kontaktné údaje nášho Občianskeho združenia:

Občianske združenie Myška

sídlo : Bodona 4894/74, 92101 Piešťany

registrované dňa 20.05. 2016 na MV pod č. VVS/1-900/90-48669

predseda združenia : Bc. Ivan Samko

 1. a) Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje : Občianske združenie Myška, Bodona 4894/74, 92101 Piešťany
 2. b) Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje : ozmyska@ozmyska.sk
 3. c) Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje  : telefónny kontakt : +421 944667770

 

 1. Kto u nás zodpovedá za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Všetku komunikáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov, či upozornení na porušenie práv zasielajte na emailovú adresu Občianskeho združenia Myška : ozmyska@ozmyska.sk

 

III. Aké Vaše osobné údaje spracúvame ? Z akých dôvodov ? Na aké účely ?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu ( najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, emailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov ( tzv. citlivé osobné údaje). Osobné údaje našich klientov spracúvame na rozličné účely týkajúce sa poskytovania materiálnej alebo finančnej pomoci dotknutej osoby a organizácie, na účely dobrovoľníctva, na prijímanie finančných darov od fyzických a právnických osôb, či uzatvárania zmlúv o poskytnutí finančného alebo materiálneho daru, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Osobné údaje našich klientov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov (2). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov pre uzavretie spolupráce , týkajúce sa výhradne finančnej a materiálnej pomoci .

 

(2) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba ak :

– dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

– pracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba , alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

– spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

– spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby

– spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

– spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana , s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa

Touto cestou si dovoľujeme informovať , že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne nasledovné osobné údaje , a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov :

 1. Na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančného daru pomoci

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, Vaše bankové údaje ( banka, číslo účtu, IBAN ), názov organizácie , IČO

Za účelom : uzavretia zmluvy o poskytnutí finančného daru pomoci a následná realizácia plnenia formou vkladu do banky.

Právny základ : článok 6 odst.1 písm. a( GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (obdarovaný), aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

 1. Na uzavretie zmluvy o poskytnutí materiálneho daru

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt , názov spoločnosti , IČO,

Za účelom : uzavretia zmluvy o materiálnej pomoci, možnosť spracovania zmluvy  a riadneho doručenia materiálnej pomoci prijímateľovi pomoci ( obdarovanému ).

Právny základ : článok 6 odst.1 písm. a( GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (obdarovaný), aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

 1. Na účely pre vstup dotknutej osoby do činnosti OZ Myška ako dobrovoľník

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt , názov spoločnosti, IČO

Za účelom : prijatia dotknutej osoby ( dobrovoľníka ) pre činnosť v OZ Myška

Právny základ : článok 6 odst.1 písm. a( GDPR : spracúvanie je nevyhnutné pre schválenie Žiadosti o prijatie za dobrovoľníka a uzatvorenia  dohody o spolupráci ako dobrovoľník, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (dobrovoľník), aby sa  vykonali opatrenia pred uzatvorením dohody o dobrovoľníckej činnosti a schválenia žiadosti pre vstup do OZ Myška ako dobrovoľník.

 

 1. Na prijímanie jednorazových a dlhodobých finančných darov

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, Vaše bankové údaje ( banka, číslo účtu, IBAN ), názov firmy, IČO, DIČ

Za účelom : prijímania jednorazových a dlhodobých finančných darov

Právny základ : článok 6 odst.1 písm. a( GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na plnenie prijímania jednorazových alebo dlhodobých finančných darov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (darca), aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

 1. Na prijímanie materiálnych darov

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, Vaše bankové údaje ( banka, číslo účtu, IBAN ), názov firmy, IČO, DIČ,

Za účelom : prijímania materiálnych darov na základe dodacieho listu

Právny základ : článok 6 odst.1 písm. a( GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na prijatie materiálnych darov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (darca), aby sa vykonali opatrenia pred prijatím materiálnych darov

 

 1. Na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančného daru

Zoznam údajov : meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, Vaše bankové údaje ( banka, číslo účtu, IBAN ), názov organizácie , IČO

Za účelom : uzavretia zmluvy o poskytnutí finančného daru

Právny základ : článok 6 odst.1 písm. a( GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (darca), aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

 1. Na súťaže a akcie

Zoznam údajov :  meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo domu prípadne bytu, poschodia, poštové smerovacie číslo, kraj, štát ), telefónny kontakt, emailový kontakt, prezývka na sociálnych sieťach Facebook, Instagram

Za účelom : zapojenia sa do súťaže, či akcie  organizovanej Občianskym združením Myška  na webovej stránke www.ozmyska.sk , sociálnej sieti Facebook a Instagram , vyhodnotenia súťaže, či akcie a odovzdanie výhercovi

Právny základ : článok 6 odst. 1 písm. a) GDPR : dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

 

 1. Cookies

Zoznam údajov : textový súbor , ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní , IP adresa

Za účelom : zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmov klientov a funkcionalitu webstránok, vylepšenie zákazníckej podpory

Právny základ : článok 6 ods. 1 písm. ) GDPR : dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré účely

 

 1. Priamy marketing

Zoznam údajov : meno, emailová adresa

Za účelom :  informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov v rámci elektronickej pošty

Právny základ : článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR : spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana , s výnimkou prípadov,  keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa ( v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

 1. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú ?

Osobné údaje našich klientov ( dobrovoľníkov, darcov, obdarovaných ) chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb spoločností, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, doručovacím spoločnostiam ( kuriérom ), fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za “ sprostredkovateľa “ , ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade , ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 

 1. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie ?

Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou ich osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

 

 1. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje ?

Súčasťou našej činnosti na webovej adrese www.ozmyska.sk je aj marketingová stratégia, tvorba databázy organizácií z neziskového sektora, tvorba databázy darcov a obdarovaných, kde našou snahou je zabezpečovať a pomáhať či z krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, či realizácia online súťaží a akcií, kde posielame klientom (darcom, obdarovaným, dobrovoľníkom) a fanúšikom informačné príležitostné emaily. Pri každom jednom emaile, ktorý odosielame, má príjemca možnosť odhlásiť sa z odberu emailov kliknutím na odhlasovaciu linku v pätičke emailu. Vzhľadom na vyššie uvedené sú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané v informačnom systéme prevádzkovateľa webovej stránky www.ozmyska.sk,  desať (10) rokov, a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne s GDPR a Zákonom.

 

VII. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov ?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť , a to :

 1. a) Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba (darca, obdarovaný, dobrovoľník, fanúšik )máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom , ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie, na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu sú bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. “ Kde nás môžete kontaktovať ? “

 1. b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl.I. “ Kde nás môžete kontaktovať ?“

 1. c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak ?

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

– odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie

– namietanie voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne

– osobné údaje musia byť vymazané , aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame

– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ! Kde nás môžete kontaktovať ? “ pričom následne posúdime , či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok ( napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov ).

 1. d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali ), ak :

– ste napadli správnosť osobných údajov

– spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia

– už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie , uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

– namietate voči spracúvaniu

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I “ Kde nás môžete kontaktovať ? „, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky , kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom , nielen uchovávaním.

 1. e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov : a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä, ak je dotknutou osobou dieťa. Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov  v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. “ Kde nás môžete kontaktovať ?“. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

 1. g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. ! Kde nás môžete kontaktovať ?““

 1. h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

 

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov ( t.j. registrácia v eshope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky , či informácií o tovare a službách predávajúceho).

 

VIII. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje ?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné plnenie našich aktivít ), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.. Taktiež spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie ( pre plnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov ).

 

 1. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás ?

Nie. Všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od klientov (kupujúcich) a fanúšikov našich produktov, ktorí prejavia záujem o nami ponúkané informácie.

Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov ?

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia :

– máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne súladná s GDPR a Zákonom

– všetky osoby , ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom

– pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia

– realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov

– výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo  požiadavky GDPR a Zákona

– všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú Vaše osobné údaje , sú chránené heslom a šifrovaním

 

 1. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania ?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní , vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod. ). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak , aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Tieto podmienky sú platné 20.02.2022